Motioner och skrivelser

Yrkande Klättenskolan KS 8 maj 2024

Hela Sunnes reservation flaggningspolicy. KF 2023-12-18

Remissyttrande över “Utvärderinga av Sunne kommuns politiska organisation”. 2022-12-31.

Björn Gillbergs reservation KF 2022-05-23

Björn Gillbergs reservation Ks den 16 maj 2022

Initiativ från Hela Sunne angående beredskapslager. KS 2022-03-10.

Reservationer KS 2022-03-10

KS 2021-08-24 Reservation från Björn Gillberg och Lars-Gunnar Johnson

Reservation budget KF 14 juni 2022

Kvartettens budgetförslag 2022

KS 2021-05-04 Reservation Upphandlingspolicy, Finanspolicy, Pensionspolicy, Byskolegaranti

KF 2021-04-26 reservation i frågan om ansvarsfrihet

KF 2021-04-26 ärende 3 konstpolicy

Reservation byskolegaranti. AU 2021-04-21

Reservation kommunstyrelsens uppsiktsplikt. KS 2021-04-06.

Reservation konstpolicy. KS 2021-04-06.

Björn Gillbergs reservation ang tillsättande av kommunchef. KS 2020-12-10.

Budgetförslag 2021 HS, MP, KD och V

Hela Sunne har förtroende för fastighetsbolagets Vd. Björn Gillbergs protokollsanteckning Au 16 2020-09-16

Protokollsanteckning KS om uppsägningen av kommunchefen 2020-09-04

Reservation budget KS 2020-08-25

Reservation: Nej till bidrag till Rallyt. Protokollsanteckning skolorganisation. KS 2020-06-29.

Hela Sunnes reservation, ärende 2 reviderad budget KS 2020-06-02.

Sunne kommuns kostnader för kurser & konferenser 2019-2020

Reservation ny skolorganisation. KS 2020-04-07

Reservation: Ny organisation skolverksamheterna. KS 2019-11-26.

Ny organisation skolverksamheterna KS 2019-11-26

Protokollsanteckning ang info om sammanslagning av Näringslivsenheten och Kulturenheten. KS 2019-10-29

Reservation ang. budgeten 2020. Kf 2019-09-09.

Motion angående Sundsbergs Gård. KF 2019-06-17.

Gemensam reservation ang. budgetarbetet. Budgetberedningen 2019-05-15.

Reservation ang. avveckling av Bäckalunds skola. KF 2019-03-11

Reservation ang budgetarbetet. KS 2019-04-29.

Reservation mot beslutet att avveckla skola och förskola i Bäckalund. KS 2019-02-26.

Protokollsantecking omställningsstöd för förtroendevalda. KF 11 febr 2019

KF den 2018-11-05 – reservation budget

KF 2018-11-05, reservation ang. styrning och ledning.

Hela Sunnes reservation ang. budget 2019. KS 2018-10-23.

Hela Sunnes och Vänsterns protokollsanteckning ang Karl-Johan Adolfsson – KF 2018-10-22.

HS reservation ang styrning och ledning. KS 2018-10-23.

HS reservation ang styrning och ledning. KS 2018-09-18.

Reservation ang miljöledningssystem. KS 2018-08-21.

Protokollsanteckning ang Allégården KS 2018-08-21.

Reservation ang miljöledningssystem. Allmänna utskottet 2018-06-27.

Hela Sunnes Investeringsbudget 2019.xlsx

Hela Sunnes resultatbudget 2019.xlsx

Kommentarer till Hela Sunnes budget 2019

Motion angående de teoretiska gymnasieprogrammen

Motion om att undersöka alternativ användning av Åmbergsskolans lokaler

Nej till nedläggning av gymnasielinjer, Gillbergs protokollsanteckning Ks 2018-04-09

Nej till nedläggning av gymnasielinjer, protokollsanteckning Pär Stjernberg BU 2018-04-09

Protokollsanteckning KF 2018-03-05 ang. detaljplan för Torvnäs.

Gillbergs protokollsanteckning AU 2018-03-07

HS kritik av budgetarbetet 2018-02-19.

HS begär möte med Ks ang skolan i Bäckalund. 2017-11-06.

HS begär möte med allmänna utskottet ang. skolan i Bäckalund. 2017-12-01.

Motion ang. miljöledningssystem 2016-12-18

HS remissyttrande till förslaget om regionindelning 2016-10-09

Motion angående styrning av resurser och resultat i skolan i Sunne kommun. 2016-06-11.

Motion om ledning och styrning. 2016-04-24.

Motion angående byggnation av serviceboende för äldre och handikappade. 2016-03-18.

Protokollsanteckning angående ordförandebeslut. Kommunstyrelsen 2016-01-12

Motion till Sunne kommunfullmäktige om samlad kommunal förvaltning. 2015-11-23.

Protokollsantckning angående budget 2016. Kommunstyrelsen 2015-06-02.

Reservation mot beslutet att sälja slottet. Kommunstyrelsen 2015-05-12.

Förvärv och renovering av fastigheten Sundsberg 2:4. Skrivelse till kommunstyrelsen inför sammanträde 2015-01-15.

Förvärv av fastigheten Sundsberg 2:4. Yrkande på återremiss. Kommunfullmäktige 2014-12-15.

Åtgärder för Svensby fritidslokal. Yrkande av återremiss. Kommunfullmäktige 2014-12-15.

Motion angående ekologiska närproducerade livsmedel. Kommunfullmäktige 2014-12-15

Motion om att stoppa försäljningen av Slottet. Kommunfullmäktige 2014-11-24.

Småskalig vattenkraft hotas av oskäliga krav. Skrivelse till Mark- och miljödomstolen 2014-04-17.

Ansvarsfrihet med anledning av fördyring Östra skolan. Kommunfullmäktige 2015-04-27.